Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

1. Společnost KEROUŠ s.r.o., IČ 28085604, se sídlem Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíle C, vložce 16345 (dále „prodávající“) tímto reklamačním řádem informuje kupujícího, kterým je spotřebitel (dále jen „kupující“), o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady, včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit. Práva z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží ve vztahu ke kupujícímu, kterým není spotřebitel, se řídí výlučně zákonem č. 89/2021 Sb., občanským zákoníkem a úprava obsažená v tomto reklamačním řádu se v takovém případě neuplatní.

2. Uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu prodávajícího dostupném pod internetovou adresou: www.eshop.kerous.cz se stává tento reklamační řád součástí smluvní dokumentace.

3. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího. Záležitosti tímto reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího neupravené se řídí právním řádem České republiky.

2. Odpovědnost za vady zboží

1. Objeví-li se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně. Další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

2. Kupující může zboží reklamovat v provozovně prodávajícího na adrese: Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov nebo ho zaslat poštou na adresu této provozovny. Bude-li zboží zasíláno poštou, musí být zabaleno tak, aby nedošlo k dalšímu poškození přepravou. Náklady na dopravu reklamovaného zboží prodávajícímu nese kupující.

3. V případě, že kupující zjistí vadu zboží, oznámí nám ji nejprve na e-mail: stepanikova@kerous.cz, na který zašlete vyplněný Formulář pro uplatnění reklamace společně s fotodokumentací vadného zboží. Náš zaměstnanec se Vám následně ozve a navrhne případný postup řešení reklamace.

4. Kupující je povinen při uplatnění reklamace poskytnout veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady, zejména je povinen dodat prodávajícímu kompletní reklamované zboží, včetně příslušenství, které je nezbytně nutné pro posouzení vad zboží. Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením daňového dokladu nebo jiným věrohodným způsobem (např. potvrzením prodávajícího o povinnostech v případě vadného plnění).

3. Vyřízení reklamace

1. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží nebo jeho součásti, neběží od dodání nového zboží nebo jeho součásti nová lhůta k uplatnění odpovědnosti za vady.

2. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré součásti zboží nebo podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění částí zboží nebo podkladů od kupujícího bez zbytečného odkladu. Lhůta je pozastavena do okamžiku dodání vyžádaných věcí a podkladů kupujícím.

3. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

4. Závěrečné ustanovení

1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 30. 6. 2021.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.